/ 2 نظر / 4 بازدید
ايران جوانان : MoHsEn

سلام.... آنها که تنها از دين به شمشير استناد ميکنند گويا چنين بر ايمان مي پسندند و خويش نيز از ياد ميبرند که علی تا خوارج به خشونت و ارعاب تيغ بر مردم نکشيدند دست به تيغ نبرد . اما آن هنگام که ديد عمال خشونت و شمشير مردم را می ترسانند و زخم ميزنند و شکم ميدرند چنان چشم فتنه بر کند که در تاريخ ماندگار شد .... فرخنده ميلاد مولای متقيان علی ( ع ) رو به شما تريک ميگم .