اصلا نمی دونم چه معنی داره يک همسايه انقدر مزاحم باشه .راستش همسايه ی طبقه ی بالای ما يک خانواده ی ده نفره ست که خدا می دونه چقدر ما رو اذيت می کنند ما هم اهل تلافی کردن نيستيم ولی خب آدم بايد يکم معرفت داشته باشه در حق همسايش . همين پنجشنبه يی اومدن و خونه ی ما رو گرفتن برای عروسی پسرشون البته ما راضی بوديم ولی خب خدا می دونه که چقدر دردسر کشيديم تمام وسايل خونه رو جمع کرديم و دوباره چيديم سرجاش و اصلا نفهميديم تعطيلی کيلو چند ؟به هر حال اين هم يک دردل بود ولی يک چيز رو می دونيد؟اين کارشون برای ما خالی از لطف نبود چون يکم دکور خونه رو عوض کرديم و کلی تو روحيمون تاثير گذاشت.