من که خيلی دوسش دارم شما چی من و که هيچ وقت تا حالا تنها نگذاشته شما رو چطور؟خيلی سوال دربارش دارم شما هم دارين؟