امروز تولد شهرياره امروز ۲۹ ساله می شه و من هم می خوام اين عکس رو بهش تقديم کنم و همين طور به همه ی شما.
شهريار جان تولدت مبارک