چه قدر بامزه ست!اميدوارم خدا بهتون ده تا از اين اسباب بازی ها بده.البته بعد از ازدواج .