سلام دوستان به نظر من خوبه آدم بعضی وقت ها ياد مادر بزرگ و پدر بزرگش بيفته مخصوصا آدم و حوا پس همگی باهم فاتحه مع الصلوات.