سلام اين نقاشی به نظرم قشنگه اميدوارم خوشتون بياد راستش زيادی درگير ديد و بازديد کردم خودمو اما خوب چاره يی نيست از همه چيز هم عصبانيم
از شروع جنگ از کشته شدن آدم های بی گناه از رعايت نکردن حريم هوايی ايران حتا از دنبال کردن اخبار هم خسته شدم خدا می دونه کی قراره چی بشه من که از جنگ خيلی می ترسم البته نه به اندازه ی زلزله که اونم اين روزها زياد نشون از خودش توی تهران می زاره اما کو شما اصلا تو اخبار شنيديد که زلزله ی ديگه يی اومده؟
خدا خودش کمک کنه البته اگه بشه که اون هم يک روزی بالاخره صبرش تموم بشه و فکر کنه که وقتشه به داد اين بيچاره هايی که همين جوری تو زمين ولشون کرده برسه.
خوب خوش باشيد ما که نيستيم اما شما باشيد.