صدا كن مرا
صداي تو خوب است
صداي تو سبزينه ي آن گياه عجيبي است
كه در انتهاي صميميت حزن مي رويد.
نوشته هاي من جزو اولين كار نويسندگي ام به شمار مي رود
دوستان گرامي در صورت خواندن مرا از نظرات خود بهره مند كنيد.